drabolzadeh@gmail.com

تماس با ما : 02133309610

درباره دکتر شهناز ابولــــزاده

بیش از ۲۲ سال
سابقه فعالیت حرفه ای
در زمینه جراحی های زیبایی و درمانی در تهران
بیش از ۲۲ سال
۱۳۶۷ تا ۱۳۷۴
دانشگاه شهید بهشتی تهران
دکترای پزشکی عمومی
۱۳۶۷ تا ۱۳۷۴
۱۳۷۴ تا ۱۳۷۹
دانشگاه شهید بهشتی تهران
دوره تخصص جراحی عمومی
۱۳۷۴ تا ۱۳۷۹